ח ד ש ו ת
 


העברת/מכירת חברות בעמותה

העברת חברויות במועדון  - להיות חבר עמותה ללא תשלום דמי הצטרפות.
***********************************************************************************************************************
פסק דין  - ביום 27.6.2021 ניתן פסק דין - להלן קישור 
על פסק הדין הוגש ב 20.10.2021 ערעור לבית המשפט העליון תיק 7001/21 להלן קישור
כמו כן הוגש ב 26.12.2021 ערעור מצד התובעים תיק 8860/21  להלן קישור

תקציר פס"ד

 
כולם חברי עמותה בעלי חובות וזכויות שווים. ההתייחסות לסחר בחברויות הינו כאל חוזה לא כתוב - לא חוקי . החברות באגודה העניקה זכות לפדיון לפי התקנון , זכות הפדיון נשמרת למחזיקיה הנוכחיים.
המניה בחברה שניתנה לחברים מאפשרת לתובעים  שהצטרפו עד שנת 2009, בעת פרישתם מהעמותה בשבע השנים הקרובות, לקבל פיצוי חלקי, תוך "התאמת ההסכם" הלא חוקי,  עקב פגמים באופן קבלת ההחלטה להפסיק הנוהג הלא חוקי.

תהליך קבלת ההחלטה בהתאמה לסעיפי פס"ד
סעיף 58 - 49.      במסגרת סעיף 6ג' לתקנות האגודה, נספח א' לתצהיר העמותה, נקבעה זכות הפדיון של ההשקעה באגודה, כמפורט להלן:
 "חבר העוזב מסיבה כל שהיא את האגודה, תהיה לו זכות לקבל חזרה את הסכום אשר שילם עם היכנסו לאגודה לאחר הפחתת ההנחות וטובות ההנאה שקיבל מאת האגודה במשך תקופת היותו חבר באגודה".
סעיף 72   -  יש לראות את ההוראה בדבר אפשרות הפדיון של חברי האגודה, כזו אשר לא בוטלה מעולם על ידי האורגן המוסמך באגודה - הפידיון בסעיף 58 ככתבו ולשונו המקוריים לא בוטל.
סעיף 79   - אלו אשר היו חברים באגודה או רכשו זכויותיהם ממי שהיו חברי האגודה, כמי שזכות הפדיון בעניינם לא אוינה.

סעיף 81   - מצטרפים לעמותה ישירות-מי שרכש החברות ישירות מעמותה לא זכאי לפדיון.
סעיף 103 - קבלת ההחלטה על ביטול זכות הסחירות במניות הייתה צריכה להעלות בפני האסיפה הכללית באופן קבלת ההחלטה נפל   פגם מהותי.
סעיף 119 - החברה הינה חברה פרטית אין מניעה לסחור במניותה.
סעיפים 136 142 - זכות קניינית - נכסי המועדון שייכים לעמותה באמצעות המועצה.
סעיף 150 - בעל מניה בחברה לא רק שמקבל הנחות בעמותה אלה זכאי לבחור ולהיבחר  לעמותה.
סעיף 156 - הסכמות שבעל פה בין עמותה , החברה ובעלי המניות אינן עומדות בקנה אחד עם הוראות הדין.
סעיף 157 - הסכמת הצדדים עומדת בניגוד לחוק העמותות ויש בה כדי יצירתו של חוזה אשר בעיקרו הוא בלתי חוקי.  הסחר העתידי מבוטל. גם בחוזה שמבוטל עקב אי חוקיות בסמכות בית המשפט להחליט על תנאים מאוזנים במידה והעסקה בוצעה.
סעיף 161 - בתקופת האגודה היו שני תהליכים פדיון וסחר.
סעיף 171 - אין להתיר לתובעים סחר נוסף של זכות החברות בעמותה לצד שלישי על דרך של העברה או מכר של מניות החברה.
סעיף 176 –  התאמת ההסכם,על דרך של חיוב העמותה עצמה לפדות  את זכויות התובעים בעת עזיבתם את המועדון.  פירוט אופן חישוב התאמת ההסכם למי שהצטרף אחרי פרוק האגודה .
 
החלטות
סעיף 199  -  זכות הפדיון, לפי תקנון העמותה כמפורט  בסעיף 58 לפס"ד וכפי שהיה מבוצע בתקופת האגודה, לתובעים שהם יוצאי האגודה ורוכשי הזכויות מהם.
סעיפים 201 ו-176 - פדיון זכויות, לתובעים  שהצטרפו לעמותה, התאמת הסכם, בנפרד ועצמאי, החזר לפורשים מהעמותה בסך עד 65 אחוז מהערך הראלי של מחיר במועד המימוש, אם היתה נמכרת לצד שלישי, שיוסכם או יקבע עי שמאי. בשבע השנים הקרובות.
סעיף 200 -  כולם חברים בעמותה, חובות וזכויות התובעים כמו של כל חברי העמותה.
 
***********************************************************************************************************************

הקדמה - תשלומים לעמותה נחלקים לשלוש: דמי הצטרפות לעמותה , דמי חבר שנתיים בעמותה  , מנוי עונתי למי שמעוניין.
תשלום דמי ההצטרפות לעמותה בהתאם לתקנון הינו תנאי הכרחי לחברות בעמותה ומאפשרים לחבר לבחור ולהיבחר .

מחלוקת התעוררה לגבי העברת חברויות , קרי, רצון להיות חבר עמותה ללא תשלום דמי הצטרפות.ב-2/2017 הוגשה תביעה לבית המשפט המחוזי בבאר-שבע  כנגד העמותה  - סיכום דרישות התביעה בשני חלקים   1 2    סיכום ההגנה 
קישור למסמכים מפורטים בתחתית דף זה.
ביום 27.6.2021 ניתן פסק בדין - להלן קישור 

להלן תקציר המשקף את השתלשלות העיניינים - יש לציין כי זאת גם עמדת רשם העמותות שהועברה לבית המשפט .

רקע
עמותה
היא גוף משפטי בעל אלמנטים מעין-ציבוריים שנועד להגשים תכלית חברתית מסויימת. על כן נהנית העמותה מתקצוב מקופת הציבור, מהקלות במס, מהאפשרות לגייס תרומות ומשאר יתרונות אשר אינם מוקנים לחברה. לפיכך, שלא כבחברה, שם הזכות השיורית בנכסיה מוקנית למשתתפים, הרי בעמותה הזכות השיורית בנכסיה מוקנית לציבור שלרווחתו ולצרכיו נוסדה העמותה, ולהגשמת המטרות לשמן פעלה.

עם הצטרפות חברים  לעמותה החברים מודעים כי  על-פי חוק העמותות
דמי ההצטרפות הופכים למעשה לרכוש הציבור ואינו זכאי לקבלם חזרה.


במועדון , מאז הקמתו, עפ"י התקנון ההצטרפות כרוכה בדמי חבר להצטרפות ומשנת אלפיים , בדמי חבר שנתיים .
העברת חברויות באגודה/עמותה איננה תקינה, שכן עפי חוק, החברות הינה אישית ולא ניתנת להעברה.
הצטרפות ללא תשלום דמי הצטרפות, איננה תקינה, והפטור מתשלום דמי ההצטרפות למי שבבעלותו מניה בחברה , שלא כמפורט בתקנון,  אינה חוקית, ולפיכך המועדון מחייב את תושבי עומר המעוניינים להצטרף  בתשלום דמי הצטרפות לעמותה.
העברה חברות בעמותה מנוגדת לתקנון , הן בתהליך ההצטרפות והן בתהליך הפקיעה  ויש בה למעשה חלוקת רווחים עקיפים (במקום שדמי ההצטרפות יכנסו לקופת עמותה כמו של שאר החברים אזי דמי ההצטרפות מועברים לחבר הפורש ולמעשה באופן עקיף העמותה משלמת לחבר הפורש).
*************************************************************************************************************************
אצלנו במועדון - 
להלן הסבר בנושא העברת החברויות שהיתה והופסקה :

ב 27/5/68 הקימו קבוצה מתושבי עומר את האגודה העותומנית (מטרה חברתית וולונטרית) ואת המועדון על אדמת מדינה שקיבלו ללא תשלום ונהנו מסיוע הרשות המקומית.עוד בתקופת האגודה ובטרם הוקמה החברה, נהוג היה לכנות את החברות כבעלות ב"מניה בבריכה" ולמסחר בחברות ("עבירות").
מאז שנת 1974 , מס הכנסה דרש להפסיק נוהג זה.

  • כל חבר קיבל טובות הנאה- הנחה שנתית של כ-שליש מדמי ההצטרפות למשפחה וכן זכות למנוים נוספים בהוזלה , וכן 15 כרטיסי אורח וכן הנחות בחוגים וכו'.

בהתאם לחוק העמותות החדש (1980) שחייב האגודות העותומניות להרשם כעמותות , ולאור  חשש האגודה מהמיסוי בהתאם לדרישת רשויות המס הוקמה העמותה וזאת לאחר שהאגודה החליטה על שינוי התקנון  ביום 31.12.1979    - "חבר שעוזב את האגודה לא יהיה זכאי לכל החזר או תשלום מהאגודה" 
חברים החדשים בעמותה שהינם יוצאי האגודה  קיבלו את תקנון העמותה ללא אפשרות העברת חברות עפ"י  חוק.
למרות ובגלל שידעו שהעברת החברויות בעמותה אסורה  עפ"י חוק העמותות , הם פעלו להקמת חברה שתפקידה היחיד הינו סיחרור מניות.

חברי האגודה התקבלו לעמותה ללא תשלום דמי הצטרפות וקיבלו ללא תמורה (המניה חולקה) "מניה" בחברה בע"מ –"מועדון כפרי עומר 1983 בע"מ "
החברה שהוקמה בחודש 12.1983  שנועדה להיות ריקה מתוכן ותפקידה היחיד לסחרר ב"מניות" כפי שציין עו"ד משה בן דוד במכתבו מיום 15.6.1983 הדברים פורסמו במינשר לחברים. (בשנת 2017 - בדוח ביקורת העומק של רשם העמותות ציין הרשם כי "מטרת הקמת החברה אינה חוקית" )

הקמת עמותה אושרה ב 5.8.1984 , וזאת לאחר שמייסדיה לפי היעוץ המשפטי דאגו להסתיר מרשם העמותות -שלא  יופיע בתקנון או בפרוטקולים של האסיפה הכללית את ה"תנאי המחייב" למעוניינים בהצטרפות לעמותה, שהינו רכישת מניה בחברה-באחריות הועד אישור חברים חדשים  .

החברה תוכננה להיות ריקה מרכוש וכספים (וכך היה)  וזאת המטרה להימנע מתשלום מיסים.
הרכוש עבר מהאגודה לעמותה  במחיקת האגודה (לאחר החלטת החברים בהתאם לתקנון האגודה) 
החברה לא היתה פעילה – לא הגישה דוחות כספיים,  ואויימה בסגירה ועד היום מוגדרת כחברה מפרת חוק.

חברה ריקה מתוכן - כך תוכננה וכך היה למרות שהדבר אינו בהלימה למטרותיה המוצהרות.
החברה ובעלי המניות בה יכולים להמשיך לפעול אך לא קשורים לעמותה.

ועד העמותה שנבחר 9/2009 הבין  כי הנוהג איננו תקין  (- בניגוד לסעיפים 1,16,17,34 לחוק העמותות), ובהתאם לסמכותו עפ"י התקנון, הועד החליט  מיידת בשנת 2009 לחדול מלנהוג כך וזאת בסמכותו, גם כפי שציין גם היועמ"ש בזמן הקמת החברה במכתבו 15.8.1983

הנושא פורסם ברבים: במינשרים וחוברת לכל תושבי עומר, בצרוף חוות הדעת המשפטית וכן עלה לדיון בשלוש ישיבות האסיפה הכללית.!!!

כל חבר חדש שהתקבל מחודש 9/2009 קיבל וחתם כי ידוע לו שהנושא בבדיקה משפטית ואינו מקבל "מניה".
הוקמה ועדת "עמיתים" שניסתה למצוא פתרון לסוגיה ללא הצלחה.
לאחר בדיקות משפטיות ע"י עו"ד חביב סגל ז"ל, בהקשר למבנה ההתאגדות , לא בוצע כל שינוי .
בחודש 9/2011 נבחר ועד חדש שהחליט שוב לבדוק הנושא והציע הצעת פשרה בכפוף לאישור היועץ המשפטי.
היועץ המשפטי , עו"ד דנוך  חיבר חווד מפורטת לגבי המשך הפעילות ובין השאר פסל הצעת הפשרה , ונתן מספר אלטרנטיבות אחרות. 
הועד אימץ את האלטרנטיבה לתת מענה לחלק מהמשתמשים והיא : בעונת 2012-2013,   יתאפשר למנוי, שמבקש זאת, והיה פעיל בשנים האחרונות, ומעוניין להיות חבר בעמותה, על סמך חברות הוריו/משפחתו מדרגה ראשונה,  להצטרף לעמותה ללא תשלום דמי הצטרפות.
לסיכום : מועדון שהוקם על אדמות היקרות במרכז הישוב , ללא תשלום עבור הקרקע או הזכות להשתמש בקרקע במועדון שמקבל הנחות , פטורים ותרומות וסיוע ישיר ועקיף מהמועצה לחברים בו אין כל זכויות קינייניות במקרקעין או בנכסים או בכספי העמותה. הכל שייך לכלל הציבור. הזכות של חברי המועדון הינה לבחור ולהיבחר במטרה לתת שרות לכלל ציבור תושבי עומר.
העברת חברות ו/או קבלת חברים לעמותה ללא תשלום דמי הצטרפות אינם חוקיים ואינם בהלימה עם בסיס קיום רעיון העמותה.

 

ברור גם ההשקעה הראשונית, של מיסדי המועדון, זה מכבר איבדה את כל ערכה ואלמלא ההשקעה של המועצה המועדון היה נסגר.

 
 
המנויים החזירו "השקעתם" במחיר המוזל למנוי שנתי שקיבלו . תוך כשלוש שנים (כפי שהתכוון תקנון האגודה העותומנית )

 
 חוות דעת משפטית עוד משה דנוך  לחץ להורדה 

נספחים א', ב' לחץ להורדה   נספחים ג', ד' לחץ להורדה    נספח ה' לחץ להורדה  נספח ו' לחץ להורדה   

    נספחים ז', ח', ט', י' לחץ להורדה נספח י"א לחץ להורדה  נספח י"ב-י"ג לחץ להורדה   נספח י"ד לחץ להורדה  נספח ט"ו לחץ להורדה

 פס"ד בעניין פדיון דמי הצטרפות לאגודה  לחץ להורדה
תיק 45895-02-17 נגד מועדון כפרי עומר ע"ר
נערך בפני כב' השופטת הילית סילש, בית משפט מרכז-לוד
קבצים גדולים סרוקים בקטעים  1. כתב תביעה 1 2 3 4 5  סיכומי תביעה     סיכומי תשובה תובעים
  2.  כתב הגנה 1 2 3 4 5  6.  תיק מוצגים 1    2  3    סיכומי הגנה 
  3. עמדת רשם העמותות שהועברה לבית המשפט .
 
 
המועדון | בריכות | חדר כושר | ספא וסאונות | זמני פעילות | חוגים | אירועים | מידע ונהלים | צרו קשר | חדשות המועדון | קבוצות שחיה
לייבסיטי - בניית אתרים