ח ד ש ו ת
 


דמי חבר שנתיים

חברי העמותה נדרשים לשלם דמי חבר שנתיים , לשמירת זכויותיהם . חברים רבים שהצטרפו לפני שנים רבות , ולקחו פסק זמן מהשימוש במיתקני המועדון ידרשו לתשלום חובות העבר.
למניעת אי נעימות בבואכם לחידוש המנוי בעתיד אנו מבקשים להודיע למשרד המועדון על המשך דרככם בעמותה.
בהתאם לתקנון העמותה, חברים שלא ישלמו חובות העבר , עיניינים יועבר לדיון הועד והאסיפה הכללית לאחר שיתאפשר להם לשלם החובות ולטעון טענותיהם. המעוניינים לשלם יפנו למועדון - לאחר מספר ימים תועבר אליכם דרישת התשלום. מי שלא מעוניין להמשיך להיות חבר בעמותה יכול להודיע למשרד המועדון בכל ערוצי התקשורת (פקס/דואל וכו') בצרוף תעודת זהות .
דמי החבר השנתיים הינם בהתאם לסמכות הועד עפ"י תקנון העמותה - סעיף - סימן ג 3.ג  ובהתאם להחלטת הועד מיום  28/7/1998 ובהתאם למחירים דמי החבר השנתיים שנקבעו מידי שנה משנת 2000 ופורסמו בחוברת המידע השנתית - להלן הפרוט

*** מתוך התקנון ***סימן ג . סעיף 4** .
א. החברות בﬠמותה פוקﬠת או חדלה בקרות אחד מהאירועים המפורטים להלן:
1. במות החבר, ברם חברות בן הזוג הנותר בחיים לא תחדל ולא תפקע במות בן זוגו.
2. בפרישתו מן הﬠמותה, לאחר שנתן הודﬠת פרישה בכתב.
3. הוצאתו בהחלטת אסיפה הכללית שנתקבלה בהמלצת הועד. ברם, האסיפה הכללית תהיה רשאית להחליט ﬠל הוצאת חבר מן הﬠמותה באים  החבר לא שילם לﬠמותה את דמי החבר או כל תשלום נוסף או אחר המגיע לה ממנו עפ"י תקנות העמותה והחלטות מוסדותיה המוסמכים.
4. לא תקוים הצבעה בין אם בועד ובין אם באסיפה הכללית בדבר הוצאתו של חבר מן העמותה כל עוד לא ניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו ו/או כל עוד לא ניתנו לו התראה מוקדמת על כוונת העמדת פקיעת חברותו להצבעה בועד או באסיפה הכללית.

מתוך חוק העמותות - חובת תשלום דמי החבר עד לפקיעת חברות - לפרוט המקור החוקי

 12ב. הוגש לרשם או נרשם על ידיו תקנון, וענין המוסדר בתקנון המצוי אינו מוסדר בו, מוסדר בו באופן חלקי, או מוסדר בו באופן לקוי כך שהוא נוגד את הוראות סעיף קטן (א), יחולו על החסר או על הליקוי הוראות התקנון המצוי..
התקנון המצוי -10-  "זכויות וחובות של חבר" סעיף 2.ד:"פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה מן החבר ערב פקיעת חברותו בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו."


יש לציין כי לפי סעיף 17 לחוק העמותות "החברות בעמותה היא אישית, אינה ניתנת להעברה ואינה עוברת בירושה."

 
המועדון | בריכות | חדר כושר | ספא וסאונות | זמני פעילות | חוגים | אירועים | מידע ונהלים | צרו קשר | חדשות המועדון | קבוצות שחיה
לייבסיטי - בניית אתרים